دلیل نداشتن

نبودنِ کسی، رفتنِ کسی
مانند قطع شدنِ دست است.
مشکل نداشتنِ دست نیست
مشکل یادآوری روزهایی ست که دست داشته ای،
مشکل این است که اکنون به کمترین نشانی از آن راضی هستی.
دلت میخواهد دستت بخارد
با آن یکی دستت بخارانیش
همین خود، دلیلِ زندگی ست.
مشکل، نداشتنِ دست نیست
نداشتنِ دلیل است ..


زمان: 2017-12-02 23:45:03